Home O firmie Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nasza witryna euroskan.pl nie zbiera automaty­cznie, nie przecho­wuje, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych lub teleadresowych identyfikujących personalnie użytko­wników tego serwisu. Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies oraz narzędzie Google Analytics, które w sposób anonimowy analizuje ruch na witrynie i dostarcza zbiorcze dane statystyczne, które ułatwiają nam ciągle udoskonalać działanie naszej witryny. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do strony z informacjami Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron internetowych.

W naszej witrynie udostępniamy również przyciski portali społecznościowych (social media buttons) firm trzecich. Firmy te mogą zbierać informacje (wykluczając dane osobowe, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres email) na temat Twoich wizyt na tej, oraz innych, stronach internetowych w celu dostarczania reklam o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować, lub też w celu umożliwienia dzielenia się informacjami tu zawartymi ze znajomymi, czy przyjaciółmi, za pośrednictwem serwisów społeczno­ściowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem perso­nalnej identyfikacji użytko­wnika.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe infor­macje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych stron i serwisów internetowych. Więcej informacji jak zmienić standardowe ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo znaleźć na stronach producentów przeglądarek internetowych lub w sekcji “Pomoc” większości tychże przeglądarek.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o plikach “cookies” polecamy serwisy:
Wikipedia – Ciasteczka
Wszystko o ciasteczkach

Jeżeli ustawienia Państwa przeglądarki nie zostały zmienione, pliki cookies będą umieszczane w Państwa urządzeniu.

 

Klauzula RODO

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobo­dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora Danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Janusz Adamowicz  działający pod firmą PPHU EUROSKAN-TEXTIL z siedzibą w Szprotawie przy ul. Kolejowej 23, zidentyfikowany dla celów podatkowych pod numerem NIP: 924-135-72-92, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON: 970045112.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@euroskan.pl, telefonicznie pod nr: 683761341 albo pisemnie na wskazany powyżej adres.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepi­sami, w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozpo­rządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane, które udostępnili nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy, w toku świadczonych przez nas usług, w wyniku zapytań o nasze usługi, itp. Państwa dane mogliśmy również pozyskać z innych źródeł np. od Państwa kontrahentów, z którymi również współpracujemy jako naszymi klientami lub z ogólnie dostępnych baz danych adresowych (np. Panorama Firm, itp.).

Państwa dane osobowe prze­twarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do nas pytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgo­wych.

Podmioty, których dotyczą dane to nasi Klienci i Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy, przedstawiciele oraz osoby z nimi współpracujące.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Szczególnym przypadkiem prze­twarzania danych jest prezentowanie opinii naszych Klientów na temat naszych usług na naszej stronie internetowej. Klient lub Kontrahent decydujący się na zamieszczenie opinii o naszych usługach jednoznacznie wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie jego danych (Imię i Nazwisko lub nick, ewentualnie nazwa firmy, dane serwisowanego pojazdu) oraz jego własnej opinii na naszej stronie internetowej w celu promowania wykonanych przez nas usług.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Stosowane przez nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasa­dnionych celach i nieprze­twarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożli­wiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są prze­twarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypad­kową utratą, znisz­czeniem lub uszko­dzeniem, za pomocą odpowiednich środków tech­nicznych lub organi­zacyjnych.
 1. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

  Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

  V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Dotyczy to np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi podwykonawcze, doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi spedycyjne i transportowe, usługi pocztowe i kurierskie.

  VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

  VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.

  Nie podejmujemy żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

  VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG.

  Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, podejmiemy adekwatne kroki w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych.

  IX. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH.

  W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwa­rzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.